Forklift Periyodik Kontrol

Forklift genelde insan gücünün yetmediği yerlerde ağır yüklerin kaldırılması ve bu yüklerin istenilen kısa mesafelere götürülmesi işine yarar. Ayrıca forklift bu yükleri büyük tırlara ve kamyonlara da yükler.

Yükleri ön tarafından alıp yukarı kaldırarak taşımaya yaramaktadır. Bu yükleri düzgün bir şekilde taşıyan forklift 25-30 tonlara kadar yükleri kaldırıp taşıyabilir. Bu araçların kullanılmasına çok dikkat edilmelidir. Yük taşıma sırasında oluşabilecek can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bu sebeple forklift’lerinde periyodik kontrolleri yapılmalı ve eksikler giderilmelidir. Kontrollerin ise yasal mevzuata yönetmeliğe göre yapılmalı ve rapor hazırlanmalıdır.

Bu kaldırma makinaları trafiğe çıkması yasaktır. Sadece iş yerlerinde yükleme ve taşıma amacıyla kullanılmalıdır. Bu makineler sanayi bölgesindeki yerlerde, depolarda, ambalaj işi yapan yerlerde, kereste fabrikaları ve iş yerlerinde kullanılır.

Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 • MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 • a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 • b) Bakım: İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını,
 • c) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,
 • ç) İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,
 • d) Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,
 • e) Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları,
 • f) Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanını,
 • g) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,
 • ğ) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779)(2) teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri,
 • h) Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi,
  ifade eder.

Forklift Periyodik Kontrol

Femko Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği forklift muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Forklift, istif makinası, lift, transpalet kontrolleri kapsamında; TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz